Tag: badania opinii pracowników

Badania opinii konsumentów w kontekście jakości

Zastanawiając się nad jakością usług należy skoncentrować się na zagadnieniu badania opinii konsumentów, którzy to w dużej mierze zwracają uwagę na najistotniejsze aspekty. Warto tutaj zauważyć, że zadowolony klient to jednocześnie mały sukces każdego przedsiębiorstwa. Satysfakcja klienta wiąże się z zyskaniem jego sympatii, a tym samym może skutkować to rekomendacją sprawdzonych usług.

 

Jakość usług wpływa na pozycję firmy

Jednocześnie zauważa się, że samo zagadnienie jakości usług w kontekście badań opinii jest trudne do uchwycenia, gdyż można podejść do tego tematu na różne sposobu. O jakości można mówić w kontekście:

 • postrzegania – dobra jakość jest do określenia za pomocą zmysłów, odczuć;
 • produktów;
 • użytkowników decydujących o kryteriach jakości;
 • operacji tj. produkcji zgodnej z danymi technicznymi produktu;
 • wartości – ceny.

 

Ujmując rzecz ogólnie można powiedzieć, że jakość usług spełnia faktyczny stan produktu/usługi względem posiadanych przez klientów oczekiwań. Poziom jakości oferowanych usług odpowiadający wymaganiom klienta wspiera proces osiągania przez firmę trwałej pozycji na rynku.

 

Klient postrzega, a więc ocenia

Wysoka jakość stanowi efekt dobrego zarządzania firmą. Poziom jakości usług kształtowany jest na podstawie:

 • wymagań i możliwości nabywczych konsumentów;
 • wyników analizy potencjału własnego i konkurencji.

Za czynniki wpływające na postrzeganie jakości usług przez klientów zalicza się:

 • wymianę doświadczeń między klientami;
 • indywidualne potrzeby konsumentów;
 • dotychczasowe doświadczenie;
 • komunikacja zewnętrzna np. reklamy, ogłoszenia;
 • wizerunek firmy.

 

Wraz ze wzrostem pozycji powinna wzrosnąć jakość

Podejmując działania skupiające się na poprawie dotychczasowej pozycji na rynku, do których można zaliczyć badania opinii należy pamiętać, że im lepsza pozycja na rynku tym też wyższe oczekiwania, co do jakości usług. Zadowolenie klientów utrzymuje się poprzez:

 • zapoznanie się z ich potrzebami i oczekiwaniami;
 • realizowanie usług zgodnych z wymaganiami;
 • systematyczną weryfikację stopnia zadowolenia klientów;
 • udoskonalenie oferty w odniesienie do potrzeb i wymagań konsumentów.

 

Opinie klientów świadczą o jakości usług

Przeprowadzanie regularnych badań opinii klientów pozwana na rozpoznanie i ocenę aktualnego stanu jakości świadczonych usług, a jednocześnie umożliwia monitorowanie skuteczności podejmowanych działań. Dzięki przeprowadzaniu rzetelnego procesu badawczego możliwe staje się wychwycenie występujących błędów oraz odnalezienie ich przyczyn i zaplanowanie sposobów na ich wyeliminowanie.

Jak rozmawiać z pracownikami?

W celu rozpoznania poziomu zadowolenia pracowników przeprowadza się procesy badawcze, które wykorzystują wyspecjalizowane narzędzia. W tym celu można skorzystać z wywiadów, jak i kwestionariuszy wypełnianych czy to za pomocą Internetu czy też ich papierosowych wersji. Badania satysfakcji pracowników mają na celu zbadanie jej poziomu oraz zastosowanie potrzebnych zmian.

 

Skupić się na poprawie

Wykorzystując wyniki przeprowadzonego badania można:

 • rozpoznać postawy pracowników;
 • wskazać elementy, które szczególnie podobają się pracownikom;
 • zdiagnozować problemy występujące wśród pracowników.

Przede wszystkim badanie satysfakcji pracowników daje szansę na pozyskanie obiektywnej oceny na temat warunków pracy, czerpanego zadowolenia z wypełnianych obowiązków  Ponadto można wykorzystać je w celu budowania pozytywnego wizerunku firmy.

 

Ważna cechą: systematyczność

W przeprowadzanych projektach bardzo ważna jest uwżność oraz czujność wobec tego, co mówią pracownicy. Pozwoli to na wyciągnięcie maksymalnej ilości informacji z uzyskanych danych. Jednakże najważniejszą cechą jest systematyczność, która:

 • zapewnia ciągłość procesu;
 • umożliwia śledzenie zachodzących zmian;
 • pozwala na stałą kontrolę badanych zjawisk.

W powtórzonym badaniu powinny być poddawane te same bądź bardzo podobne kryteria. Dzięki temu będzie możliwe wskazanie obszarów, w których nastąpiła największa zmiana.

 

Klient także na głos!

Skupiając się na poziomie zadowolenia pracowników należy mieć także na uwadze satysfakcję klientów. W końcu to oni dokonują wyboru produktów bądź usług, a także są skłonni do rekomendacji zakupionych rzeczy. Co więcej ze strony konsumentów można otrzymać  informację  na temat:

 • realizowanych standardów obsługi klienta;
 • postawy pracowników względem konsumentów.

Badania satysfakcji pracowników pozwalają na wskazanie poziomu subiektywnej oceny na temat podejmowanych działań oraz realizowanych potrzeb, wymagań i oczekiwań.

 

Pracownik uwzględni swoją perspektywę

Należy wziąć pod uwagę, iż pracownik zawsze będzie wypowiadał się z uwzględnieniem swojej własnej perspektywy. Pozwoli mu to na wypowiedzenie najważniejszych kwestii, których dotychczas nie miał okazji lub odwagi powiedzieć. W obrębie przeprowadzanego projektu bardzo ważne jest zachowanie anonimowości badanych. Ogólnie rzecz ujmując: badanie satysfakcji pracowników ma na celu polepszenie kondycji firmy oraz wsparcie procesu budowania strategii rozwojowych.

Co należy wiedzieć o badaniach opinii pracowników?

Podstawą efektywnego zarządzania firmą jest wykorzystywanie w pełni posiadanych zasobów. Wśród tych zasobów znajdują się również umiejętności pracowników np. związane z obsługą klientów. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważnym zasobem są pracownicy ze swoimi umiejętnościami, warto przeprowadzać badania opinii pracowników, które pozwalają na ocenę poziomu ich zadowolenia z wykonywanej pracy, a także umożliwiają zdefiniowanie ich oczekiwań oraz potrzeb.

 

Dlaczego badamy opinię pracowników?

Realizacja procesu badawczego nakierowanego na rozpoznanie opinii pracowników może spełniać różne funkcje, m.in.:

 • funkcję diagnostyczną – odnosi się do aktualnej sytuacji, a także uwzględnia mocne i słabe strony, analizuje wskazane problemy;
 • funkcję prognostyczną – pozwala na wskazanie skutków, które mogą wystąpić w odpowiedzi na dotychczas podejmowane działania;
 • funkcję kontrolną – umożliwia sprawdzenie skuteczności wprowadzonych rozwiązań;
 • funkcję oceniającą – polega na poddaniu ocenie stosowanych strategii czy narzędzi zarządzania.

 

Poznana opinia pozwala na sprawne działanie

Regularne przeprowadzanie zaproponowanego badania pozwala na:

 • definiowanie postępów w prowadzonych działaniach;
 • dynamiczne wprowadzanie potrzebnych zmian;
 • skuteczne wprowadzanie skutecznych rozwiązań.

Ponadto systematyczna realizacja badania opinii pozwoli na jej monitorowanie. Tym bardziej, iż opinia jest zmienna i zależy od wielu czynników takich, jak np.: wysokość zarobków, atmosfera w środowisku pracy, dopasowanie wyzwań do umiejętności pracownika.

 

Kluczem do sprawnego badania są dobrze dobrane narzędzia

Aby otrzymywać wiarygodne informacje w toku realizacji procesu badawczego, należy nie tylko pamiętać o tym, aby badanie powtarzać w regularnych odstępach czasu, ale przede wszystkim o zastosowaniu narzędzi badawczych, pozwalających na pozyskanie danych o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Dane ilościowe pozwolą na uzyskanie odpowiedzi na pytania typu: ile…?, jak często…?, jak bardzo…?, zaś dane jakościowe dają szansę na zrozumienie przyczyn danego zjawiska, zadając pytania: dlaczego?

 

Pozyskane dane budują efektywność badania

Koncentrując się na pozyskiwaniu danych ilościowych, można skorzystać z takich rozwiązań, jak:

 • CAWI tj. ankietyzacja online;
 • CATI – wywiady telefoniczne;
 • PAPI – papierowe ankiety.

Natomiast koncentrując się na pozyskiwaniu danych jakościowych można zrealizować indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Każda z tych metod pozwala na pozyskanie rzetelnych danych, a zatem na przeprowadzenie badań opinii pracowników wyróżniających się efektywnością, a przy tym wiarygodnością pozyskiwanych danych mogących usprawnić podejmowane działania.

Badania ankietowe od 4 zł.