Tag: analizy rynku

Dlaczego badanie rynku to szansa na rozwój własnego biznesu?

Planujesz poszerzyć rynek zbytu lub dokonać dywersyfikacji katalogu usług? Chcesz dokonać zmian, które zwiększyłyby satysfakcję klientów, a w konsekwencji ich skłonność do dokonywania zakupów. Potrzebujesz więc wiarygodnej wiedzy na temat procesów rynkowych zachodzących w ramach Twojej branży. Aby ją pozyskać warto zdecydować się na przeprowadzenie badań.

 

Jakie warunki powinny spełniać badania rynku?

 

Nie każde badanie jest na tyle wartościowe, aby można było kierować się opracowanymi po jego przeprowadzeniu wynikami. Przede wszystkim należy dopilnować tego, aby zostało spełnione kryterium reprezentatywności. Nie wystarczy na przykład ankietyzacja z udziałem kilkunastu klientów – w takim przypadku nie można by uzyskanych wyników generalizować na całą populację. Konieczne jest zatem takie dobranie próby badawcze, aby stanowiła ona wiarygodny wycinek wszystkich klientów z grup docelowych. Zazwyczaj zakłada się maksymalny dopuszczalny błąd statystyczny na poziomie 3%, 4% lub 5%.

 

Ważne jest następnie to, aby badanie rynku zostało wcześniej odpowiednio zaplanowane. Trzeba sformułować pytania badawcze oraz dobrać adekwatne względem nich metody. Mogą mieć one zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. W badaniach ilościowym zwykle wykorzystuje się kwestionariusz ankiety. W celu przeprowadzenia ankietyzacji można posłużyć się następującymi technikami:

 

  • CATI – badania telefoniczne wspomagane w systemie komputerowym,

  • CAWI – pomiary prowadzone online. Uczestnicy badania otrzymują link do ankiety oraz dane umożliwiające uzyskanie do niej dostępu (login i hasło/kod),

  • CAPI - wywiady ankietowe prowadzone w terenie przy użyciu aplikacji mobilnej. Ankietowani odpowiadają na pytania, a także oceniają zaprezentowane materiały graficzne oraz audiowizualne,

  • PAPI -  tradycyjna technika ankietyzacji z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy. W tym przypadku możliwe jest szybkie zebranie odpowiedzi od respondentów zebranych w jednym miejscu – np. sali szkolnej, miejscu pracy, poczekalni etc. (ankieta audytoryjna).

 

Jakościowe badania rynku przebiegają natomiast z użyciem takich technik jak IDI (indywidualne wywiady pogłębione) oraz FGI (zogniskowane wywiady grupowe). Przebieg wywiadu jest nadzorowany przez moderatora oraz nagrywany za pomocą odpowiedniego urządzenia rejestrującego. Po zakończeniu badania powstaje transkrypcja z nagrania, na podstawie której badacze dokonują analizy danych jakościowych. W badaniach jakościowych konieczne jest zaprojektowanie scenariusza – może on mieć różny stopień kategoryzacji.

 

Korzyści z przeprowadzenia badań rynkowych

 

Wnioski z analizy rynku pozwolą Ci zaplanować skuteczne działania w celu zwiększenia sprzedaży oraz rozwoju własnego przedsiębiorstwa. Zdołasz również zoptymalizować wydatki – zwłaszcza na promocję swoich produktów. W tym celu warto chociażby zdecydować się na badania koncepcji reklamowych. Dzięki temu to klienci zdecydują, która wersja najbardziej się ich zdaniem nadaje do emisji telewizyjnej, skłaniając do dokonywania zakupów.

 

Podsumowanie

 

Zdecyduj się zatem na realizację badania rynku zanim zrobi to konkurencja. Nie możesz zadowalać się zdobytą dotychczas wiedzą. Tylko ciągły rozwój w oparciu o zweryfikowaną wiedzą pozwoli Ci zdobyć i zachować dominującą pozycję w branży. 

Badania ankietowe od 4 zł.